Friday, October 31, 2008

October 31, 2008

This day is a very important day. :)

(Deleted)

10 năm nữa, chuyện này sẽ chỉ là nụ cười buồn. Đằng nào cũng thế! Nên, tôi sẽ buồn cho đã đời đi cái đã.

No comments:

Post a Comment